ПРЕТПЛАТА, четворогодишња, багателна

ПРЕТПЛАТА, четворогодишња, багателна
на СПЕКТАР (Новибусур), Тајноводство, ВЕЧИТЕ ЧУДЕСНЕ КОРЕНОВЕ, УЖАС

Укупно приказа странице

понедељак, 31. октобар 2011.

66. број књ. часописа „Свитак“


Знак препознавања. Плаћени оглас. Тј. испомоћ
Изашао је нови, 66. број књ. часописа „Свитак“ (главни уредник - Милијан Деспотовић), посвећен Слободанки Луковић, из Крагујевца, угледној чланици Удружења књижевника Србије. Поред њене поезије и прозе, „Свитак“ објављује и критичке текстове о њеном сстваралаштву које су исписали: Срба Игњатовић, Александра Милчић, Милијан Деспотовић, Доротеа Пантелић, Тања Пајић, Дејан Богојевић, Татјана Осречки, Милан Николић, Владимир Јагличић, Стеван Вукајловић, Божидар Ђуровић, Звездана Кнежевић и Зоран Аврамовић. Објављне је и интервју Ненада Милошевића са Слободанком  Луковић, под насловом "Чен тела васељене". На насловној страни је и ликовни портрет књижевнице, који је урадио београдски сликар Јеротије (Драган Јеротијевић). Овај број доноси и беседу Владимира Јагличића, прошлогодишњег лауреата књижевне награде „Хаџи Драган“ ,  коју је примио у Пожеги, за циклус до пет песама. Ту је и образложење Зорана Јеремића, члана УКС, о књизи Милунике Митровић , потпредседнице Књижевне заједнице УКС за Златиборски округ, која је прошлогодишњи добитник награде „Хаџи Драган“ за најуспешнију књигу члана ове Књижевне заједнице.

уторак, 04. октобар 2011.

Велика испраћуша, нови роман Александра Лукића


(одломак из најновијег Лукићевог романа)


Александар Лукић, аутор
............У ду­гим но­ћи­ма док пи­ше Књи­гу без бу­дућ­но­сти, бу­ди се из ко­шма­ра, у ко­ји­ма чу­до­ви­шта бра­зда­ју и пре­о­ра­ва­ју по­лу­о­стр­во, ле­ши­не пти­ца ва­де­ћи из зе­мље и гро­бо­ва, је­ду­ћи их као на го­зби. До ње­га до­пи­ру ва­пи­ју­ћи гла­со­ви, ко­ји опо­ми­њу да се чу­ва на­ро­да што глас о ти­ран­ству под­у­пи­ру и ши­ре. При­ви­ђа­ју му се гро­бља без бе­ле­га и игра­ли­шта исто­ри­је, где је крв за­пе­ча­ти­ла исти­ну. Ме­ђу њи­ма су аве­ти, слу­ти, мно­го остр­вље­них и не­сми­ре­них ду­ша, са на­о­штре­ним се­ки­ра­ма и но­же­ви­ма. Сва­ка на­пе­та са­ња да по­ста­не гла­во­се­ча. Ка­ко их пре­по­зна­ти ка­да их има на пре­тек, као у мо­ру пе­ска? Оку­па­не у мо­ру ази­јат­ском и мо­ру европ­ском, вр­ве у мра­ку по­тре­сног вре­ме­на, то­ну на дно, ис­под зна­них и не­зна­них гро­бо­ва по­лу­о­стр­ва. Ко је од њих наш брат, наш отац? На­то­ва­рен ке­са­ма са пле­ном, опљач­ка­ним џа­ко­ви­ма и пе­ском, тру­лим ли­шћем и опа­ким вре­ме­ном, веч­ни слу­га вла­сти­тог гу­бит­ни­штва. Да се од­бра­ни од је­зи­вих сли­ка, Ма­е­стро им до­ви­ку­је, за­го­нет­не фор­му­ле, као бал­кан­ска про­ро­чи­ца ба­ја­ли­це бо­ле­сни­ци­ма:
– Ди­ви­те се, за­не­ма­ри­те крв и пљач­ку, ве­чи­ти рат­ни­ци и пљач­ка­ши. Ло­ви­те ри­бу по пли­ћа­ци­ма и ду­би­на­ма мор­ским, и ду­би­на­ма вре­ме­на. Се­ли­те се с јед­ног кра­ја зе­мље на дру­ги, с јед­ног кра­ја гра­да на дру­ги, так­си­јем или трам­ва­јем, или на ко­ли­ма са ар­ње­ви­ма, као чер­га­ри. Исти­на ће са­ма, по зеј­ти­ну, до­кли­зи­ти пред ваш Је­ру­са­лим!
Пи­сац Књи­ге без бу­дућ­но­сти уснио je Све­ца или Ан­ђе­ла са фе­ње­ром у ру­ци, са очи­ма пу­ним су­за. Он му је те­лом лак­ши од врап­ца го­во­рио у сну: За­пам­ти то што ћеш ви­де­ти. За Дра­му у ко­јој жи­виш, ре­чи и сли­ке мо­гу би­ти је­ван­ђе­ље! Чим се про­бу­диш, за­пи­ши их!


Ма­е­стро пи­ше Књи­гу без бу­дућ­но­сти, са­ња­ју­ћи сан о све­о­бу­хват­ној хро­ни­ци, ко­ју ина­че и по­зва­ни­ји пре ње­го­вог ро­ђе­ња са­ња­ху, ре­ци­мо, отац и ћер­ка, од ко­јих оста­ше са­мо се­ни. Те бив­ше се­ни уоча­ва­ле су ле­то­пи­се слич­них гра­до­ва, се­ла и гро­ба­ља. Под слут­њом да ће се за­тр­ти у тре­ћој ге­не­ра­ци­ји ци­ви­ли­зо­ва­не по­ро­ди­це, а у дру­гој шко­ло­ва­них љу­ди.
Ко не ве­ру­је, не­ка пре­ли­ста По­све­ту књи­ге, чи­је пр­во из­да­ње, Ма­е­стро по­се­ду­је у ве­ли­кој по­ро­дич­ној би­бли­о­те­ци: Кро­ни­ка па­ла­нач­ког гро­бља.

За­што гро­бо­ви ни­су по­но­сни зна­ци? за­што наш свет бр­зо про­па­да и ис­тре­бљу­је се? за­што шко­ло­ва­ни и да­ро­ви­ти де­ге­не­ри­шу или из­у­ми­ру у дру­гој и тре­ћој ге­не­ра­ци­ји? за­што се од по­ро­дич­ног има­ња не са­чу­ва бар при­сто­јан оста­так, име­на и ча­сти ра­ди? за­што се здра­вља та­ко бр­зо пот­ко­па­ва­ју? за­што ро­ди­те­љи не жр­тву­ју сво­је стра­сти, су­је­те и се­бич­но­сти, ме­сто да жр­тву­ју сво­ју де­цу? за­што учи­те­љи не за­па­жа­ју у ро­ди­тељ­ској ку­ћи не­за­па­же­ну спо­соб­ну де­цу? за­што шко­ле не раз­ли­ку­ју кад је у де­те­ту дар из ин­те­лек­ту­ал­ног, а кад из мо­рал­ног из­во­ра? за­што су­гра­ђа­ни не при­хва­та­ју си­ро­ма­шну спо­соб­ну де­цу, или си­ро­чад без ма­те­ра… за­што је све то го­ла исти­на, а не ша­ре­на ла­жа?


..........

Корице најновије Лукићеве књиге

____________________________________

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-31

ЛУКИЋ, Александар, 1957–
Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић - Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). - 222 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 221-222.

ISBN 978-86-82255-11-6

COBISS.SR-ID 186113292

Александар Лукић
ВЕЛИКА ИСПРАЋУША
У спомен маестру пер Пјетру

Библиотека БЕЗДАНА УМЕТНОСТ
Коло I, Књига 2

Издавач
ЗАВЕТИНЕ, Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1

Редактор и главни уредник
Мирослав Лукић

Одговорни уредник
Димитрије Лукић

Прво штампано издање, септембар 2011.
Тираж: 500 примерака

Припрема за штампу
„Поповић и синови“, Пожаревац
Штампа
„Ситограф РМ“, Змај Јовина 71, Пожаревац

Цена ове књиге  1.000,00 динара. Може се набавити  директно од издавача телефоном +381653006950  (Post net uputnica). Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Мирослав Лукић, 180 309 Београд, Раковица, улица Сердар Јанка Вукотића 1/13. Видети детаљније: Књижара писаца

недеља, 02. октобар 2011.

Stihovi iz SVESKE SAHARA AMAZON / Bela Tukadruz


МАРИЈА МАГДАЛЕНА

Испитај ме, Јахве, искушај ме, истражи ми бубреге и срце
Зашто је, жено, твоје срце скривено од мог погледа? Не приступаш ли
ми само устима и само устима ме частиш, а срце ти је далеко од мене?
(Није ли се Бог преварио створивши жену човеку као помоћ?)
Онај ко је бубреге створио, може кроз њих упознати савест човека.
((Имао сам тврдокорно срце, уверава ме бол бубрега. Гледао сам на
очи, а Бог је гледао шта је у срцу.)
Бога не можемо преварити, као што можемо себе. Бог ми потпаљује
срце и бубреге огњем Духа Светог. Бог болом неизрецивим чисти мој
леви бубрег од камења и талога разорног.
Бог нам нуди стари нови савез, овај огањ
у бубрегу је огањ неизмерне љубави.
Бог не ради на уништењу својих заштитника, већ му је и при самој
помисли на то Дух узнемирен.
Бог ми је дао ново срце, нови дух удахну у мене. Он вади из тела све
камено и даје нам срце од меса. Он нас чисти од нечистих наслага и
тек ће нас очистити од свих наших кумира!


Natalijino "Američko drvo"; M išljsnovac, 2011. Snimak Ivan Lukić

MARY MAGDALENE

Test me, Yahweh, try me, explore my kidneys and heart
Why, woman, is your heart hidden from my eyes? Do you approach me
with your mouth and treat me with your mouth alone, but your heart is far from me?
(Hasn’t God made a mistake creating the woman to help the man?)
The one who created kidneys, can see man’s conscience through them.
((My heart was hard, the pain in my kidneys assures me. I was looking through my eyes, and God was looking at what was in the heart.)
We cannot fool God like we can fool ourselves. God is lighting my heart and kidneys with the fire of the Holy Spirit. With pain unspeakable God is purifying my left kidney from stones and devastating debris.
God is offering us the old new alliance, this fire in the kidney is the fire of immeasurable love.
God does not work on the destruction of his protectors, at the very thought of it his Spirit is distraught.
God gave me a new heart, breathed a new spirit into me. He takes everything that is stone hard out of our bodies and gives us a heart of flesh. He purifies us from impure deposits and is yet to purify us from all our idols!